PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2022 Maaş Katsayılarına Dair Yeni Genelge Yayımlandı! (2)

2022 Maaş Katsayılarıyla ilgili yeni Genelge Meclis Ek Zam kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bugün Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki yeni genelge ile Memur maaş katsayıları 2022 ne oldu? Sağlık Personeli ne kadar maaş farkı alacak? İşte Maliye Bakanlığı Maaş Katsayısı Genelgesi..

Ekonomi 22.01.2022, 19:49 22.01.2022, 19:49 Zeynep Elmalı
2022 Maaş Katsayılarına Dair Yeni Genelge Yayımlandı! (2)

2022 YILI OCAK AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN GENELGE

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci maddenin dayanak gösterildiği Maliye Bakanlığı Genelgesinde, 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği “2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'nin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

2022 ocak ayı maaş genelgesi

Maliye Bakanlığı ayrıca 6 Ocak 2022 tarihinde yayınladığı 854887 sayılı Bakanlık Genelgesinin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Ocak - Temmuz 2022 döneminde memur maaşlarına uygulanacak olan katsayıların yayınlandığı maaş genelgesi yayımlandı. Memur maaş katsayı oranları belli oldu. 2022 ocak temmuz döneminde maaşlarda uygulanacak olan aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayıları yeniden düzenlendi. Diğer taraftan Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın  6 Ocak 2022 tarihinde yayınladığı 854887 Genelge'de yürürlükten kaldırıldı. 

2022 ocak maaş katsayıları ne kadar? 01/01/2022 ila 01/07/2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere maaş aylık katsayısı: 0,235445, taban aylık katsayısı: 3,68518, iş güçlüğü, iş riski temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak YAN ÖDEME katsayısı: 0,074667 olarak açıklandı. 

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin tavan ücreti ise 12.886,55 TL oldu. 

Memur Maaş Genelgesi

2022 Ocak - Temmuz Dönemi Katsayılar;

  • Maaş Katsayısı :    0,235445

  • Taban Aylık Katsayısı    3,68518

  • Yan Ödeme Katsayısı    0,074667

Memur Maaş Genelgesi

T.C. HAZİNE VE MALiYE BAKANLIĞI 
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02- 903791
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE
(Sıra No: 4)

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yollarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birincl Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplama üst sınırı ile diğer hususlar 6/1/2022 tarihli ve 854887 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile duyurulmuştur.

Diğer taraftan, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yollarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplama üst sınırının %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  1. Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, anılan Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,235445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,68518), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,074667) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 12.886,55 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 11.488,07 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2021 tarihli ve 421208 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının  bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %30,95 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %30,95 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2021 yılında sözleşmelı olarak çalıştırılanlardan 2022 yılında da görevlerine devam etmeleriyle ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci lıkrasının (e) bendiyle yükseltilıniş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %30,95 oranında artırılınıştır.

f) 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konudan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 31/12/2021 tarihi itibarıyla en düşük ve en yiiksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %30,95 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kurııluşlarda 527 sayılı Kanun Hüknıünde Kararnamenin 31 inci maddesinc istinaden istihdam edilen sözleşmcli personelin 31/12/2021 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücrctleri %30,95 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarlara, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmiinde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarım geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2 nci maddesinde yer alana ortalama ücret toplama üst sınırı 23.450,40 TL’ ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %30,95 oranında artırılmıştır.

2) 1/1/2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 10.848,59 TL’dir.

3) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiıiminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube nıüdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2022 tarihi itibarıyla 10.437,06 TL’dir.

4) 6/1/2022 tarihli ve h54887 sayılı Eakanlığınıız Gcnolgcsi yüı ürlükten kaldırılmıştır.

Aylık ve ücretlerin hesaplanınası, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklatnalar dikkate alıııınak suretiyle gcrçckleştirilecek olup fark tutarlara ise hesaplanınalarını ınüteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı 

Yorumlar (25)
hemşire 4 ay önce
artık hekim hemşire arasında maaş farkı yok ya en çok ona seviniyorum artık hava falan da atamazlar
Adalet 4 ay önce
En az 1000-1500 TL.maas farkı,en az 1000 -1500 TL.de sabit döner farkı var.Hesaplama yaptırabilirsiniz memurlar.net maaş robotunda.Yalniz aynı derece aynı kademede ki dr.ile hemşireyi karşılaştırın.Ayrica her ikisi de aynı görev bölgesinde,aynı medeni durumda ve aynı beş ve sendika kesintisi olmalarına dikkat edin..
Sağlık memuru 4 ay önce
Muhtemelen hemşire değilsin, hatta hekim olma ihtimalin yüksek. 20 yıllık Pratisyen Hekim 11,500 döner sermaye hariç maaş alıyor., 20 yıllık hemşire ise 8500. Nasıl arada maaş farkı yok. Üstüne birde döner sermaye alıyor.
Hemsir bey 4 ay önce
Senin hemşire olmadığına adım gibi eminim .
Drdr 4 ay önce
Nilay hemşire sen misin acaba?
Ahmett 4 ay önce
Hiç bir hemşire doktorla aynı maaş almayı talep etmiyor aksine onların sabitlerinede %20 ekstra zam yapılmasını savunuyor.prokavatif söylemine inanan doktorlarıda hemşirelerle sohbete davet ediyorum biraz konuşun
dr 4 ay önce
Editör: Küfürlü mesajlarınız silinmiştir.
Sağlık memuru 4 ay önce
Çalışma barışını bozacak provakatif söylemlerden uzak durulmalı bu ifadeleri kullanan hemşire adlı kullanıcı senin gerçek bir sağlıkçı olduğuna inanmıyorum
Vhki 4 ay önce
MaşAllah her haberin altına yazıyorsun. Senin gibilerin yeri belli küçük beyninle hesap kitap yapıyorsun. Dr senin okuduğun kitapların 1000 katını okuyor senin gibi burada haber okuyup muhaliflik yapmıyor. Siciline baksak aldığın not bellidir ya... anca buralarda ciddiye alınırsın. Utanmaz...
Hemşireden farki olan Doktor 4 ay önce
Hic merak etme Nilay hemşire,hicbir zaman hekimle bir olamayacaksin.Senin gibilere hava atmak,ezmek lazim.Minicik beyninle maas uzerinden kendini hekimle kiyasliyorsun,eziklikten vazgecjn artik
Hypehi 4 ay önce
Asgari ücret alıyosun nerdeyse farkındamısın sayın VASIFSIZ ELEMAN !
dt 4 ay önce
yazıklar olsun!bi hemşirenin ettiği laf buysa halk bize neler yapmaz!hekimleri bu hale getirenler bian önce bunun hesabını ödemeli !!!!
Prmdk 4 ay önce
Bir Paramedik olarak hekimlerin elbette bizden maaş farkı olması gerektiğini savunuyorum her şeyi geç arada eğitim farkı var hekimler ve sağlık çalışanları haklarını almalılar
Amlcrrhi 4 ay önce
Maaşların eşitlendiği falan yok...herkese aynı zam gelmedi mi...eee değişen ne ki...ayrıca meslek düşmalığı yapmayın bu mecralarda...sonra insanlarda önyargı kalıyor
Röntgen 4 ay önce
Trolun biri ortaya bir laf atmış kendini doktor zannedenler de balıklama yemişler cevap yazıyorlar siz bu kafayla doktor olduysaniz hemşire rumuzlu ya hak vermek gerek ayrıca herkes aynı zammı aldığı için maaşın esitlendigi falan yok herkes yüzde 30.5 zam aldı dönere gelende sadece 350 lira farkediyor doktor olan bunu saklamaz bile
EBE 4 ay önce
Ben anlamadim ben ebe olarak tsm çalışıyorum şimdi ne oldu maaşim artacak mı
Laborant 4 ay önce
Sağlık mesleği bir ekip işidir.En alt gruptan en üst gruba kadar zincirin biri olmazsa iş yürümez. Saygı çerçevesinde mesleği icra etmek gerekir.Maaş kısmına gelince herkes eğitim seviyesine göre ücretini almalı.Dr,hemşire,laborant,temizlik personeli kimse kimseyle kıyaslanmaz.
hemşire 4 ay önce
hekim de %20 alsıın haksıızllık bitsin
Hshsj 4 ay önce
Bir hemsire olarak o hemsire adina ozur dilerim
Hekim arkadaslarimiz. Sizler saglikta en iyi yerleri maaslari
Hak ediyorsunuz . Sistemde siz olmazsaniz bu isler yurumez
Ato 4 ay önce
Tüm sağlık calisanlari kardeştir.
Dr çok az alıyor ebe hemşire odyolog biyolog dkt .... hepsi az alıyor alin teri dökerek helalinden kazanıyor emeğe göre az az az
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
24
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?